Informacje pogrzebowe

Organizacja ceremonii pogrzebowej to trudne zadanie, które wymaga zarówno emocjonalnej siły, jak i praktycznej wiedzy. Na naszej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w tym procesie. Dowiesz się, jakie formalności trzeba załatwić, jakie usługi oferujemy i jakie są różnice między ceremonią wyznaniową a świecką.

 

Śmierć w domu

W przypadku zgonu w domu, w pierwszej kolejności muszą państwo zawiadomić pogotowie lub wezwać lekarza z przychodni rejonowej. Po przybyciu lekarza i stwierdzeniu zgonu lekarz wystawi Państwu “KARTĘ ZGONU”, (proszę dokładnie sprawdzić dane osoby zmarłej w karcie zgonu, oraz czy na karcie są obie pieczątki, nagłówkowa z danymi przychodni i imienna lekarza wystawiającego kartę. Pieczątki powinny znajdować się na pierwszej stronie karty zgonu oraz na trzeciej, przystawione oddzielnie w każdej z rubryk przeznaczonych dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz do Celów Pochowania). Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza i wystawienia ww. karty mogą Państwo wezwać zakład pogrzebowy w celu przewiezienia osoby zmarłej

 

Śmierć w Hospicjum lub Domu Opieki

Większość zakładów opieki paliatywnej prosi rodzinę o wskazanie wybranego zakładu pogrzebowego przy podpisywaniu dokumentów. Wtedy wybrana firma pogrzebowa zostaje powiadomiona o śmierci równocześnie z rodziną. Jeśli taki zapis nie został dokonany, a zostali Państwo poinformowani o śmierci, prosimy przed powiadomieniem nas, o ustalenie godziny, po której będziemy mogli dokonać zabezpieczenia i przewozu ciała. Zgodnie z przyjętą normą, nie należy przewozić osoby zmarłej przed upływem dwóch godzin od chwili zgonu.

 

Policja i Prokurator

W przypadku niewyjaśnionych przyczyn zgonu, podejrzenia udziału osób trzecich, nieszczęśliwego wypadku lub zgonu w miejscu publicznym, śmierci na skutek kolizji drogowej oraz zabójstwa, organem nadzorującym i zlecającym zabezpieczenie zwłok jest policja i prokurator. Ciało zostaje zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej i pozostaje tam do czasu wyjaśnienia przyczyn śmierci. Rodzina lub osoba upoważniona musi uzyskać kontakt do prokuratora nadzorującego sprawę i od niego uzyskać zgodę na pochowanie osoby zmarłej. Po otrzymaniu takiej zgody mogą Państwo zgłosić się do nas, a my zajmiemy się resztą formalności pogrzebowych.

 

Śmierć poza granicami Polski

W przypadku śmierci poza granicami Polski, ze względu na różnice w formalnościach obowiązujących w różnych krajach, prosimy o kontakt telefoniczny.

Po ustaleniu kraju, w którym nastąpił zgon, zgłosi się do Państwa nasz przedstawiciel i odpowie na pytania.

Jeśli zaakceptują Państwo warunki, rozpoczniemy procedurę sprowadzenia osoby zmarłej do kraju.

 

Zasiłek Pogrzebowy i rozliczenia finansowe usługi

UWAGA!!
W związku ze zmianami w ZUS oraz obowiązującym RODO, w przypadku rozliczeń w ramach zasiłku pogrzebowego, w celu poświadczenia pokrewieństwa wymagane są następujące dokumenty:

  • akt urodzenia wnioskodawcy,
  • wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy sporządzony w siedzibie ZUS i poświadczony przez pracownika ZUS.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu ubezpieczonego tj. osoby objętej ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, osoby, która po ustaniu ubezpieczenia w dniu śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, członka rodziny ubezpieczonego. Zasiłek Pogrzebowy wynosi 4000-zł.

  • Rozliczenie usługi pogrzebowej: Usługę pogrzebową rozliczamy do kwoty zasiłku pogrzebowego bezgotówkowo. Zlecenie takiego rozliczenia, możemy przyjąć tylko od ustawowych członków rodziny, są to: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

W koszt zasiłku pogrzebowego wliczamy wszystkie akcesoria i czynności potrzebne do organizacji i przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej, w tym również koszty nabożeństwa (lub mistrza ceremonii w przypadku pogrzebów świeckich) oraz zarządu cmentarza. W przypadku nieprzekroczenia wypłacanej kwoty zasiłku, nasza firma zwraca nadwyżkę zleceniodawcy, jeśli natomiast następuje przekroczenie przyznawanej kwoty zasiłku pogrzebowego, mogą państwo uregulować należność gotówką lub przelewem na konto bankowe naszej firmy.

  • Koszt ceremonii pogrzebowej: z uwagi na zróżnicowane ceny Zarządów Cmentarzy oraz opłaty związane z ofiarą za Mszę Świętą, do czasu ustalenia statusu grobu oraz adresu cmentarza, nie jesteśmy w stanie podać całkowitych kosztów ceremonii pogrzebowej. Wycenę ceremonii pogrzebowej wykonujemy na życzenie i jest ona bezpłatna. Istnieje możliwość wyceny za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zarząd Cmentarza i oprawa ceremonii

Własność grobu i prawo pochowania: przy zakupie nowego grobowca oraz dochowaniu do grobu już istniejącego należy pamiętać, że właścicielem jest pierwsza pochowana osoba, a prawo do zarządzania mają spadkobiercy wg prawa spadkowego. Groby tradycyjne podlegają ochronie wg przepisów sanitarnych i po dochowaniu do katakumby trumny z ciałem, jest ona zamknięta na okres 20. lat. W wyjątkowych sytuacjach można wnosić do zarządcy cmentarza o ekshumację i uzyskać zgodę sanepidu, ale tylko w okresie jesienno-zimowym. W przypadku zamkniętego grobu, który podlega ochronie sanitarnej, istnieje możliwość kremacji ciała i pochowania urny bez konieczności dokonywania ekshumacji.

Ceremonie wyznaniowe: nabożeństwo żałobne (w przypadku ceremonii katolickiej) zamawiamy po uzgodnieniu z zarządem cmentarza terminu i godziny pochowania. Jeśli Msza św. odprawiona będzie poza parafią osoby zmarłej, należy zgłosić się z aktem zgonu do przypisanego względem zamieszkania kościoła, zgłosić zgon i poprosić o zgodę na odprawienie nabożeństwa poza rejonem parafii. W przypadku osób przebywających dłuższy czas w ośrodkach pomocy należy takie zaświadczenie odebrać od kapelana opiekującego się danym ośrodkiem.

Ceremonie pogrzebowe innych wyznań organizujemy zgodnie z życzeniem rodziny.

Ceremonia świecka: przebieg i oprawę ceremonii świeckich uzgadniamy indywidualnie z rodziną. Osobą prowadzącą jest Mistrz Ceremonii, który po ustaleniu terminu skontaktuje się z Państwem, omówi i doradzi jej przebieg oraz poprosi o materiały i informacje dotyczące osoby zmarłej.

Jeśli w informacjach zamieszczonych powyżej nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub skorzystania z formularza kontaktowego.